Strona główna
Aktualności
Zarząd oddziału
Reproduktory
Szczenięta
Hodowle
Galeria
Archiwum
ZOOPSYCHOLOG
Porządek walnego zebrania sprawozdawczego członków oddziału:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału w 2016 r. (Krystyna Wielewska) oraz Oddziałowej Komisji Hodowlanej (Marta Pietrzak).
8. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.(Irena Kruza).
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (Ryszard Rosiński).
10. Sprawozdanie Rzecznika Sądu Koleżeńskiego (Maria Siedlińska).
11. Dyskusja nad sprawozdaniami, wolne wnioski.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Powołanie komisji skrutacyjnej.
14. Wybór delegata i jego zastępcy na Zjazd ZKwP.
15. Uchwalenie preliminarza na rok bieżący.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
17. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.