Strona główna
Aktualności
Zarząd oddziału
Reproduktory
Szczenięta
Hodowle
Galeria
Archiwum
ZOOPSYCHOLOG
Plan Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Inowrocławskiego ZKwP
w dniu 30 marca 2016 r. (środa), godz. 17.00
Miejsce: siedziba oddziału, ul. Dworcowa 25 w Inowrocławiu

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjne, Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności w 2015 r.:
- Zarządu Oddziału - przewodnicząca Zarządu Oddziału – Krystyna Wielewska,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej - zastępca przewodniczącej ds. hodowlanych – Jakub Badowski,
8. Sprawozdanie finansowe - skarbnik – Irena Kruza.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Rosiński.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego - członek Sądu Koleżeńskiego – Marcin Krzyżanowski.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2016.- skarbnik Irena Kruza.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji:
-członków Zarządu Oddziału,
-członków Komisji Rewizyjnej,
-członków Sądu Koleżeńskiego.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału
Krystyna Wielewska